Tüzük

ŞAHİNBEY EĞİTİM SOSYAL SAĞLIK KÜLTÜR SPOR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ 

 

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

MADDE 1-Derneğin Adı: “Şahinbey Eğitim Sosyal Sağlık Kültür Spor Yardımlaşma ve Dayanışma       Derneği” ‘dir.

Derneğin kısa adı: Şahinbey Yardımlaşma Derneği’dir.

Derneğin Merkezi: Gaziantep’dir.

Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.

DERNEĞİN LOGOSU: Derneğimizin Logosu kırmızı kalp ve mavi elden oluşmaktadır.


 

DERNEĞİN AMACI

       MADDE 2-  Dernek, Ülkemizde ve diğer ülkelerde meydana gelen afet,  savaş ve olağan zamanlarda ihtiyaç sahiplerine her türlü ayni ve nakdi yardımda bulunma, sosyal ve ekonomik kalkınmaya yönelik faaliyetler yapma, yoksulluğun azalması ve sürdürülebilir kalkınmaya katkı sunacak çalışmalar yapmak, gıda bankacılığı kapsamında ihtiyacı olanlara gıda, temizlik, yakacak, giyecek vs. yardımlarda bulunmak amacı ile kurulmuştur.

 

DERNEĞİN ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMLERİ

MADDE 3- İhtiyaç sahiplerine gıda, giyim, temizlik malzemesi, yakacak, iş kurma, kira, barınma, konut, ev eşyası vb. yardımları yapar.

1)   Kimsesiz, dul, yetim, öksüz, sokak çocukları, sokakta kalmış her yaşta insanı, yurdundan ayrı kalmışları, mültecileri, yolda kalmışları himaye eder ve her türlü ayni ve nakdi yardım yapar. Bu amaca katkı sağlayacak huzur evi, barınma evi, sığınma evi, aşevi, kesimhane, kreş, misafirhane, çadır kentler,  sosyal amaçlı mağazalar ve sair tesisleri kurar, işletir ve bu tür müesseselere her türlü ayni ve nakdi yardımda bulunur.

2)   İhtiyaç sahibi Türk ve yabancı uyruklu öğrencilere yurt içi ve yurt dışı her türlü eğitim ve öğretim yardımı yapar. Ayrıca yurt, kütüphane, dershane, etüt evleri, kurs, enstitü, ilmi araştırma ve geliştirme merkezleri, her kademede okullar açar ve bu tür müesseselere her türlü ayni ve nakdi yardımda bulunur

3)   Her dalda sportif aktivitelerde bulunur. Spor kulüpleri, spor okulları, izcilik kulüpleri, izcilik kursları, açar. Spor branşlarında başarılı olan sporculara ödüller verir. Yetişkinlere ve çocuklara yaz kampları için kamp yerleri, yaz okulları, tatil köyleri, tatil programları oluşturur, açar, işletir. Aile kulüpleri ve çocuk kulüpleri oluşturur.

4)   Sağlık yardımına ihtiyacı olan fakir hastaları ve engellileri tedavi ettirir, doğum, hastalık ve kaza hallerinde her türlü ilaç, medikal malzeme ve tedavi masraflarına katkıda bulunur. Yurt içinde ve yurt dışında tedavilerini yaptırır. Bu amaca katkı sağlayacak dispanser, klinik, doğumevi, hastane, gezici sağlık ekibi, sağlık kabini, eczane ve benzeri tesisler kurar veya kuranlara yardımda bulunur. Koruyucu sağlık hizmetleri, hasta nakli hizmetleri yapar. Sağlık alanında hizmet veren tüm kuruluşlarla müşterek çalışmalar yapar ve hizmet satın alır.

5)   Gerekli izinler alınmak şartı ile yardım toplama faaliyetinde bulunmak ve yurt içinde ve yurt dışında bağış kabul etmek.

6)   İlim, fikir, tarih, kültür, din, ahlak, iktisat, sanat, spor gibi sahalarda toplumumuzun her yönden gelişmesine ve insanlarımızın üretkenliğine katkıda bulunur.

7)    Her türlü örgün ve yaygın eğitim ve öğretim faaliyeti ile Derneğin gayesine uygun çalışmalar içinde bulunan öğrencilere, öğretmenlere, ilim adamlarına, din adamlarına, araştırmacılara, doktorlara, mühendislere, avukatlara, yazarlara, çizerlere, sanatçılara, sporculara hâsılı her meslek ve zümreden Derneğin gayesine uygun çalışmalar yapan şahıslara, kamu  kurum ve kuruluşlara maddi ve manevi yönden destek olur, burs, kredi, prim, ödül verir. Ayni ya da nakdi yardımlarda bulunur. Yurt içinde ve yurt dışında yapacakları çalışmaları organize ve finanse eder.

8)   Doğal çevrenin bozulmasını ve kirlenmesini önleyici yurt içi ve yurt dışında çalışmalarda bulunur. Bu anlamda çevre kirliliği, doğal dengenin bozulması, erozyon, küresel ısınma, dönüştürülebilir enerji konularında toplumu bilinçlendirici faaliyetlerde bulunur. Bu tür faaliyette bulunan kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar. Araştırmalar yaptırır, projeler hazırlatır, bu tür faaliyetlere katkıda bulunur. Bu anlamda yurt içinde ve yurt dışında, doğal çevrenin korunması faaliyetlerine katılır. Tarihi ve kültürel değerlerin, yapıların, anıtların korunması, onarılması ve restorasyon işlerini yapar; yapanlara maddi ve manevi katkıda bulunur. Çevrenin korunması amacıyla; orman, göl, akarsu ve doğal alanlarda bağış, kira veya satın alma yolu ile hatıra ve Dernek ormanı oluşturur.

9)      Müzik, resim, karikatür, şiir, makale, tiyatro, film, dizi, belgesel, sinema vb. çalışmalar yapar, yaptırır, bunları kültür-sanat faaliyetleri tarzında sunar ya da sunulmasına yardımcı olur. Bu alanlarda yarışmalar vb. organizasyonlar yapar.

10)   Yurt içinde ve yurt dışında çok yönlü geziler, kamplar, konferanslar, paneller, açık oturumlar, sergiler, yarışmalar, şenlikler, piknikler, gösteriler, fuarlar, festivaller vb. faaliyetler düzenler ya da düzenleyen şahıs ve kuruluşlarla işbirliği yapar.

11) Amaçları doğrultusunda her türlü hizmeti sunabilmek için iktisadi işletmeler vb. birimleri kurar ve işletir. Bu faaliyetler için gerekli personeli istihdam eder ve yetiştirir. Uygun gördüğü üst platformlara, federasyon ve konfederasyonlara üye olabilir.

12)  Dernek, faaliyetlerini yürütmek için her türlü menkulü, gayrimenkulü, emlak, aracı, gereci, eşyayı yahut hakkı bağış olarak kabul eder, satın alır ve kullanır; kendisine bağlı birimlere, kurumlara, kişilere, organlara ve Derneğin gayesine uygun faaliyet gösteren diğer kişilere, kuruluşlara kullandırır. İlgili mevzuat dâhilinde bütün bu alınmış ya da kabul edilmiş şeyleri satar, devreder, kiralar yahut bağışlar.

13) Dernek, yapılan her türlü ayni ve nakdi yardımları, hibeleri, bağışları, aidatları kabul edip, amacına uygun olarak kullanır ya da kullandırır.

14)   Engellilere ve engellilerle ilgili kuruluşlara cihaz ve malzeme yardımında bulunur.

15)   Sahipsiz kimselere ölüm halinde cenaze kaldırma desteği sağlar.

16)   Ülkemizde ve diğer ülkelerde meydana gelen sel, deprem, yangın, heyelan, savaş  vb. her türlü afete maruz kalan afetzedelerin ihtiyaçları olan maddi ve manevi her türlü yardımda bulunur

17)   Fakir ve kimsesizlere sünnet, nişan, düğün gibi etkinliklerin masraflarını karşılar; ayni, nakdi vb. yardımlarda bulunur.

18)   Derneğe gelir temin etmek veya tanıtım amacı ile fuarlar, kermesler, sergiler, geziler, konserler, festivaller ve benzeri sosyal ve kültürel etkinliklerde bulunur veya bu tür faaliyetlere katılır.

19)   Derneğin amaçlarına hizmet edecek ilim, hayır ve ticari müesseseler,  vakıflar kurar, ayrıca diğer gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulmuş müesseseler ve vakıflarla işbirliği yapar.

20)   Amaçları doğrultusunda ülkemiz ve milletimiz adına faydalı olabilecek her konuda faaliyette bulunmak üzere ülkemizdeki ve yabancı ülkelerdeki ulusal ve uluslar arası kuruluşlarla, ülkemizde ve uluslar arası alanda beraberlik ve işbirliğinde bulunur. Ulusal ve uluslar arası ilmi toplantı ve konferanslar tertipler, kongre ve konferanslara katılır, ilim adamları veya üniversiteler ile işbirliği halinde araştırmalar yaptırarak, raporlar hazırlattırır, toplumun ve ilgililerin istifadesine sunar. Faaliyet alanları ile ilgili yarışmalar düzenler, ödüller verir

21)   Taşınmaz mal edinir, inşa eder, satar ve bağışını kabul eder, satın alır, kiralar, kiraya verir, dernek amaçları doğrultusunda kullanır.

22)   Amaçta belirtilen yardımları yazılı ve görsel yayınlar yoluyla kamuoyunun dikkatine sunar, bu insani konuya dikkat çekmek maksadı ile toplumsal dayanışmayı teşvik eden, milli ve manevi değerlere uygun basılı, sesli ya da görüntülü yayınlar yapar veya yaptırır. Ayrıca bu amaca hizmet edecek matbuat, sinema filmi, TV filmi, reklâm filmi, tiyatro eseri, gibi kültür ve sanat faaliyetleri yapar veya yaptırır. Amacını gerçekleştirecek çalışmalarda İnternet ortamından istifade eder. Dernek adına bildiri, beyanname vererek, gazete, dergi vs. benzeri yayınlar çıkarır.

23)   Yurt ve içi yurt dışında yol, köprü, çeşme, su şebekesi, dinlenme yeri,piknik yeri, oyun parkı,park, okul, sosyal ve kültürel tesisler, ibadethane vb. yapıları yaptırır ve tamir işlerini üstlenir veya yapılmasına yardımcı olur.

24)   Derneğe bağış olarak gelen tarihi kıymeti haiz, antika özelliği taşıyan ve yardım malzemesi olarak değerlendirilemeyecek türdeki eşyaları, geliri Dernek amaçları doğrultusunda kullanılmak üzere, müzayede veya teklif almak suretiyle satışa çıkarır.

25)   Toplanan yardım ve bağışları, kendi bünyesinde oluşturacağı ve işleteceği Aşevi, Gıda Bankası (Gıda, temizlik, yakacak ve giyecek) ve Mağaza ve marketiyle ihtiyaç sahiplerine yardım eder.

26)   Dernek çalışmalarında kullanmak üzere her türlü araç bağışını kabul eder, satın alır, kiralar, giderlerini karşılar.

27)   Dernek amacı ve çalışma alanları ile ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri, dernek ve vakıflar, özel ve tüzel kişiler ile işbirliği yapar ve işbirliği içinde çalışır, ortak projeler ve protokoller yapar, düzenlenen organizasyonlara katılır.

28) Ülkemizde ve diğer ülkelerde meydana gelen afet, savaş ve olağan zamanlarda ihtiyaç sahiplerine; gıda, giyim, temizlik, yakacak, sağlık, eğitim,  kira, barınma, ev eşyası, evlenme, yuva kurma, iş kurma, konut vb. bütün hususlarda ayni, nakdi her türlü maddi ve manevi yardımda bulunmak.

         DERNEĞİN FAALİYET ALANI

MADDE 4- Dernek; Sosyal, Kültürel ve Ekonomik alanlarda yurt içinde ve yurtdışında faaliyet gösterir.

DERNEĞE ÜYE OLMA HAKKI VE ÜYELİK İŞLEMLERİ

MADDE 5-

1)   Derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden, fiil ehliyete sahip her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir.

2)   Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde karara bağlanır( üyeliğin kabulü veya reddi şeklinde) ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

3)   Tüzel kişiliğin üye olması durumunda yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse 1 hafta içinde yeniden belirlenip ve görevlendirilerek derneğe bildirilir.

4)   Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

5)   Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir. Onursal üyelik için ikamet şartı aranmaz. Bu üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Onursal üyeler isterlerse aidat verebilirler.

6)   Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin, derneğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır. Tüzüğe, eşitliği bozan veya bazı üyelere ayrıcalık tanıyan hükümler konulamaz.

7)   Üyeler, dernek düzenine uymak ve derneğe sadakat göstermekle yükümlüdürler. Her üye, derneğin amacına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleşmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür. 

8)   Türk vatandaşı olmayanların derneğe üye olabilmesi için Türk vatandaşlarında aranan şartlardan başka, o yabancının Türkiye’de ikamet etme hakkına sahip olması da gerekir.

9)    Derneğin şube sayısı üçten fazla olduğunda dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları şubelere aktarılır. Yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok otuz gün içinde bir yazıyla Genel Merkeze bildirilir. 

ÜYELİKTEN ÇIKMA

MADDE 6- Hiç kimse, dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

 

 

 

 

 

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

MADDE 7- Üyelikten çıkarılmayı gerektiren haller;

1)   Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

2)   Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

3)   2 yıl üst üste aidatlarını ödememek,

4)   Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

5)   Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

6)   Dernekteki yükümlülüklerine, dernek kararları ve tüzüğüne uymamak.

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile usulünce üyelikten çıkarılabilir ve genel kurula sunulabilir. Üyelikten çıkarılma genel kurul kararı ile kesinleşir.

 Dernekten çıkan veya çıkarılanların, derneğe olan borçlarını ödemekle yükümlülüğü sona erer ve üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

DERNEK ORGANLARI

MADDE 8- Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

1)   Genel Kurul,

2)   Yönetim Kurulu,        

3)   Denetim Kurulu

 

DERNEK GENEL KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLİ, TOPLANMA ZAMANI VE ÇAĞRI VE TOPLANTI USULU

 

MADDE 9- Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

Genel kurul;

1)   Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

2)   Yönetim ve denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağan üstü toplanır.

Olağan genel kurul, 3 yılda bir, Nisan ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hâkimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Çağrı usulü;

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı yeter sayısı; Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Toplantı usulü; Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek toplantı divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

Toplantılarda yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur. Mahkemece kayyım atanması veya Medeni Kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre görevlendirilme yapılması halinde, bu maddede yönetim kurulana verilen görevler bu kişiler tarafından yerine getirilir.

GENEL KURULUN OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ

MADDE 10- Genel kurulda yönetim kurulu açık ya da gizli oyla seçilebilir. Hangi tür oylama yapılacağına genel kurul karar verir. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Toplantısız alınan kararlar: Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir.

Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 11- Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır

1)   Dernek organlarının seçilmesi,

2)   Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

3)    Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası

4)   Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

5)    Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

6)    Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

7)   Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

8)   Üyeliğin reddi ve üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,

9)   Derneğin federasyona katılması ve ayrılması,

10)   Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

11)   Derneğin fesih edilmesi,

12)   Yönetim kurulunca teklif edilen diğer önerileri incelenip karara bağlanması,

13)    Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

14)   Derneğin vakıf kurması.

15) Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve açılmasına karar verilen şube ile ilgili işlemlerin yürütülmesi husunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ GÖREV ve YETKİLERİ

MADDE 12- Yönetim kurulu 9 asıl ve 9 yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak 1 başkan, 5 başkan yardımcısı, 1 sekreter, 1 sayman ve 1 üye’yi belirler.

Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

 

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

 1. 1.   Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,
 2. 2.   Dönem bütçesini uygulamak, gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
 3. 3.    Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak
 4. 4.   Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
 5. 5.   Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
 6. 6.   Her faaliyet yılı sonunda derneğin yıllık bilanço ve yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak
 7. 7.   Bütçedeki fonlar ve maddeler arasında aktarmalar yapmak
 8. 8.   Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.
 9. 9.   Derneğin amacını gerçekleştirmek için mevzuata uygun her çeşit kararı almak ve uygulamak,
  1. 10.  Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,
  2. 11.  Genel kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
  3. 12.                  Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak,
  4. 13.                  Gereli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak

  DENETİM KURULUNUN TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ

MADDE 13- Denetleme Kurulu üç asil ve üç yedek üye olmak üzere genel kurulca seçilir. En çok oyla seçilen kurul başkanı olur. Derneğin dönem faaliyetlerini, gelir-gider belge ve hesapları ile defter ve kayıtlarını bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler.

Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI

MADDE 14-  Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

1)  Üye Aidatı: Üyelerden yıllık olarak 100,00 TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul veya yetki vermesi durumunda genel kurul yetkilidir. Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.

2)   Yurt içi ve yurt dışındaki derneklerce yapılan yayınlar, tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, fuar spor yarışması ve konferans vb. gibi faaliyetlerde sağlanan gelirler,

3)  Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

4)  Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.

5)  Amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.

6)  Borçlanma usulü ve mevzuatına uygun yapılan borçlanmalar,

7)  Dernek taşınır ve taşınmaz mallar ile hakların işletilmesinden sağlanan gelirler ile menkul değerler edinir.

 

 

8)  Diğer gelirler

9)   Şube ödentisi: Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen üye ödentilerinin %50’si altı ayda bir genel merkeze gönderilir,

 

TUTULMASI GEREKLİ OLAN DEFTERLER VE TUTULMA ESAS VE USULLERİ

MADDE 15- Defter tutma esasları; Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü; Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler; Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a)    İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

 

1)   Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2)   Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3)   Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4)   İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

5)   Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

6)   Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

Alındı Belgesi Kayıt Defteri ile Demirbaş Defterinin tutulması zorunlu değildir.

b)    Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-   (a) bendinin 1, 2 ve 3 üncü alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2-Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki; Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler (Büyük Defter hariç), kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan Yevmiye Defteri’nin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi; İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yılsonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DERNEĞİN GELİR VE GİDER İŞLEMLERİ ve UYGULAMA YÖNTEMİ

MADDE 16- Gelir ve gider belgeleri;

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği buluna) “Gider Makbuzu” veya “Banka Dekontu” gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Bu belgeler; Ek-13, Ek-14 ve Ek-15’te gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.

Alındı Belgeleri; Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi; Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği Ek-19’da yer alan) “Yetki Belgesi” dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.

Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.”

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi; Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

 

BEYANNAME VERİLMESİ VE BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ

MADDE 17-Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir.

Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği Ek-3’te yer alan) Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir

 

 

Taşınmazların Bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Değişikliklerin Bildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

 

DERNEĞİN İÇ DENETİMİ

MADDE 18- Dernekte iç denetim esastır. Genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

 

Denetim kurulu, derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre bir yılı geçmeyen aralıklara denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girilmesi isteğinin yerine gösterilmesi zorunludur.

 

DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ

MADDE 19-Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde genel kurulda belirtilen miktar kadar yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

 

DERNEĞİN ŞUBELERİNİN KURULUŞU

MADDE  20- Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir.